Privacy verklaring email en website:

De website sulawesi-travel.nl is een in Nederland onderhouden website. De beheerder van deze website slaat geen persoonlijke gegevens op. Ontvangen e-mails worden doorgestuurd naar Sulawesi-Travel in Indonesié. De eigenaar van Sulawesi-Travel valt niet onder de Europese wetgeving rond het beheer van persoonlijke gegevens.

Sulawesi-Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die per e-mail aan haar worden verstrekt, vertrouwelijk en conform de Algemene  verordening gegevensbescherming worden behandeld. Persoonlijke informatie die via de website of  per e-mail aan Sulawesi-Travel wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens aan Sulawesi-Travel  worden verstrekt. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sulawesi-Travel, neem dan contact op met e-mail: adil@sulawesi-travel.nl.

Cookies:

 De website van Sulawesi-Travel maakt geen gebruik van cookies om de informatie over uw bezoek aan de  website van Sulawesi-Travel te gebruiken. 

Privacy Statement

 1. Wanneer Sulawesi-Travel persoonsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Sulawesi-Travel informeert binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkenen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van een reisovereenkomst.
 3. Sulawesi-Travel verleent medewerking aan een verzoek tot het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 4. Sulawesi-Travel informeert binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
 5. Sulawesi-Travel informeert cliënten over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Sulawesi-Travel zal haar cliënten vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
 6. Sulawesi-Travel zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
  1. Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  2. Type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  3. Van hoeveel personen de persoonsgegeven betrokken zijn bij het datalek;
  4. De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  5. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  6. De oorzaak van het datalek;
  7. De duur van het datalek en het ontstaansmoment.
 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst door Sulawesi-Travel, dan komen de kosten voor rekening van Sulawesi-Travel . Daarnaast behoudt de cliënt de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen. 
 8. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
 9. Wanneer de overeenkomst tussen Sulawesi-Travel en cliënt eindigt, zal Sulawesi-Travel  de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de cliënt en/of vernietigen.

 Verwerking persoonsgegevens

 • Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegeven worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.